Download in PDF

Algemene voorwaarden Ubuntu Travel, handelend onder de naam Doingoood Experience

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Doingoood Experience zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. In de Algemene Voorwaarden zijn de belangrijkste afspraken vastgelegd die we samen aangaan wanneer jij met ons op reis gaat naar Afrika. Een beetje officieel, wel belangrijk voor de transparantie en duidelijkheid.

Algemene Voorwaarden Ubuntu Travel Gevestigd aan de Annie Romeinplein 20 5122 BT te Rijen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 81339461, handelend onder de naam Doingoood Experience

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, zowel in meervoud als in enkelvoud, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1. Doingoood Experience: handelsnaam geregistreerd onder eenmanszaak Ubuntu Travel, gevestigd aan de Annie Romeinplein 20 te (5122 BT) Rijen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 81339461.

2. Deelnemer: de natuurlijk persoon die een overeenkomst met Doingoood Experience aangaat ten aanzien van het verrichten van vrijwilligerswerk of stage in Afrika of waarbij een natuurlijk persoon deelneemt aan een georganiseerde reis.

3. Deelnamekosten of Investering: de door de Deelnemer aan Doingoood Experience ten aanzien van het Programma verschuldigde bedrag.

4. Antecedenten: feitelijke gegevens met betrekking tot het (strafrechtelijke) verleden van de Deelnemer.

5. Project: de plaats en/of organisatie waar door de Deelnemer vrijwilligerswerk of stage zal worden verricht.

6. Programma: alle onderdelen van de reis welke door Doingoood Experience worden aangeboden, hierin begrepen informatievoorziening, accommodatie, eventuele maaltijden, transfers, het Project en de begeleiding door een lokale coördinator of reisbegeleider van georganiseerde reizen, safari’s en arrangementen.

7. Gastgezin: de vorm van accommodatie waarbij de Deelnemer in het woonhuis van een lokaal gezin verblijft.

8. Vrijwilligershuis of Doingoood Experience huis: de vorm van accommodatie waarbij de Deelnemer verblijft in een onderkomen dat bestemd is voor verblijf van meerdere Deelnemers aan Programma’s van Doingoood Experience. In dit onderkomen is geen Gastgezin aanwezig. De Deelnemers verblijven hier zelfstandig.

9. Project- guesthouse: de vorm van accommodatie waarbij het Project voorziet in lokale accommodatie voor de Deelnemer.

10. Partnerorganisaties: de derde partijen waar Doingoood Experience mee samenwerkt. Hierin begrepen, maar niet uitsluitend beperkt tot, leveranciers, projecten, safari bedrijven, taxi chauffeurs en gastgezinnen.

11. Social Safari Experience, Reis of Impact reis: meerdaags groepsarrangement waarbij toeristische activiteiten worden afgewisseld met vrijwilligerswerk bij een Project.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, leveringen en werkzaamheden van Doingoood Experience, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

2. Wanneer door Doingoood Experience gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Deelnemer kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Doingoood Experience de onderhavige voorwaarden toepast.

3. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Doingoood Experience, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de Deelnemer een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele uitsluitingen van aansprakelijkheid.

4. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Doingoood Experience in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Doingoood Experience vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

5. Doingoood Experience behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

6. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Deelnemer en Doingoood Experience gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 3. Aanmelding voor vrijwilligerswerk en/of buitenland stage

1. Daar waar in deze Algemene Voorwaarden ‘vrijwilligerswerk’ wordt genoemd, wordt tevens buitenland stage begrepen.

2. Aspirant- Deelnemers voor een Programma met betrekking tot vrijwilligerswerk en/of buitenland stage kunnen zich aanmelden via het daarvoor bestemde digitale aanmeldingsformulier dat door Doingoood Experience op de website ter Algemene voorwaarden Ubuntu Travel, handelend onder de naam Doingoood Experience beschikking wordt gesteld. De aspirant-Deelnemer dient het aanmeldingsformulier online in te vullen en aan Doingoood Experience te verzenden.

3. Bij aanmelding voor vrijwilligerswerk of stage verstrekt de aspirant- Deelnemer informatie over zijn fysieke en geestelijke gezondheid en over eventuele Antecedenten. De aspirant -Deelnemer is verplicht om voormelde informatie volledig en naar waarheid aan Doingoood Experience te verstrekken. Voorts is de aspirant -Deelnemer verplicht om aan Doingoood Experience een Verklaring Omtrent het Gedrag (verder te noemen: “VOG”) te overhandigen, waaruit blijkt dat er geen bezwaar bestaat tegen deelname door de aspirant -Deelnemer aan een Programma van Doingoood Experience. De VOG mag maximaal zes (6) maanden voor de vertrekdatum van het betreffende Programma waar de aspirant -Deelnemer zich voor wenst aan te melden, zijn afgegeven en een scan van het origineel (geen kopie) dient ten minste dertig (30) dagen voor vertrek in bezit te zijn van Doingoood Experience. De kosten voor het aanvragen van de VOG zijn voor rekening van de aspirant-Deelnemer.

4. De aspirant -Deelnemer kan geen aanspraak maken op een plaats bij een specifiek Project. Bij inschrijving voor een Programma van Doingoood Experience kan de aspirant -Deelnemer een voorkeur opgeven voor een Project, doch plaatsing op dit Project kan door Doingoood Experience niet worden gegarandeerd.

5. Doingoood Experience behoudt zich het recht voor de Deelnemer, al dan niet voorafgaand aan het vertrek of tijdens het verblijf in Afrika, over te plaatsen naar een ander Project.

6. Nadat Doingoood Experience het ingevulde, digitale aanmeldingsformulier heeft ontvangen, stuurt Doingoood Experience het aanmeldingsformulier naar het project van voorkeur. Na toestemming van het project stuurt Doingoood Experience per email aan de aspirant -Deelnemer een overeenkomst ter ondertekening toe.

7. De overeenkomst tussen Doingoood Experience en de Deelnemer komt eerst tot stand na ontvangst van de ondertekende overeenkomst door Doingoood Experience.

8. Doingoood Experience heeft het recht de aanmelding binnen twee (2) dagen na ontvangst van de ondertekende overeenkomst alsnog te weigeren. Derhalve is de aanmelding (en de overeenkomst) pas definitief na verloop van twee (2) dagen na ontvangst van de ondertekende overeenkomst en weigering door Doingoood Experience binnen deze termijn uitblijft.

9. Doingoood Experience behoudt zich het recht voor om aanmeldingen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden Ubuntu Travel, handelend onder de naam Doingoood Experience

Artikel 4. Aanmelding voor een reis

In afwijking van hetgeen omtrent de aanmelding in artikel 3 van deze voorwaarden is bepaald, geldt voor deelname aan de reizen de hierna volgende aanmeldingsprocedure:

1. Aspirant-Deelnemers aan de Reis kunnen het hiervoor bestemde digitale boekingsformulier, welke door Doingoood Experience op haar website wordt aangeboden, invullen en versturen.

2. Na ontvangst van het ingevulde boekingsformulier ontvangt de Deelnemer een boekingsbevestiging van Doingoood Experience, waarmee de overeenkomst tot stand gekomen is.

Artikel 5. Tarieven

1. Doingoood Exerperience communiceert de Deelnamekosten op haar website www.doingoood.nl.

2. Alle genoemde tarieven zijn exclusief de kosten van een internationaal vliegticket, alsmede exclusief de kosten voor verzekeringen, persoonlijke uitgaven, maaltijden, visa, het aanvragen van een VOG, lokale transportkosten (met uitzondering van de transferkosten vanaf en naar de luchthaven op dag van aankomst en vertrek), vaccinaties en indien van toepassing malaria preventie.

3. Direct na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de Deelnemer een factuur met daarop vermeld de totale Deelnamekosten.

4. Doingoood Experience behoudt zich het recht voor om haar tarieven en voorwaarden op ieder gewenst moment aan te passen. Prijsverhogingen zijn niet van toepassing op reeds gesloten overeenkomsten.

Artikel 6. Betaling

1. De Deelnemer verplicht zich bij het aangaan van de overeenkomst uiterlijk binnen veertien (14) dagen een aanbetaling voor de Deelnamekosten te voldoen. De hoogte van deze aanbetaling wordt bij het aangaan van de overeenkomst door Doingoood Experience vermeld.

2. Het resterende verschuldigde bedrag van de Deelnamekosten dient vervolgens uiterlijk veertien (14) dagen voor vertrek in zijn geheel te zijn voldaan.

3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, verkeert de Deelnemer van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

4. De Deelnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Doingoood Experience maakt ter verkrijging van voldoening -zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Deelnemer. In dat geval is de Deelnemer een vergoeding verschuldigd van ten minste 5% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00 (zegge: veertig euro). Indien de werkelijk door Doingoood Experience gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. Algemene voorwaarden Ubuntu Travel, handelend onder de naam Doingoood Experience

5. Doingoood Experience behoudt zich het recht voor de overeenkomst met de Deelnemer door middel van een schriftelijke kennisgeving, buitengerechtelijk te ontbinden indien de Deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Doingoood Experience voldoet. Doingoood Experience is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding of restitutie van reeds betaalde bedragen.

Artikel 7. Annulering

1. Annuleringen dienen met vermelding van reden schriftelijk bij Doingoood Experience bekend gemaakt te worden.

2. De datum waarop de schriftelijke annulering door Doingoood Experience ontvangen is, geldt als datum voor het bepalen van de geldende annuleringskosten.

3. In geval van annulering vindt geen restitutie van de aanbetaling plaats.

4. Doingoood Experience behoudt zich het recht voor om de deelname van de Deelnemer te annuleren. In dat geval heeft de Deelnemer recht op volledige terugbetaling van de Deelnamekosten. Doingoood Experience aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het terugbetalen van reeds gemaakte kosten voor vaccinaties, visa, verzekeringen, vliegtickets of reiskosten.

5. Deelnemers die (zelf) besluiten om hun deelname voortijdig, dat wil zeggen vóór de overeengekomen einddatum, te beëindigen kunnen geen aanspraak maken op restitutie van de Deelnamekosten of enige vergoeding van kosten die voor de Deelnemer voortvloeien uit de voortijdige beëindiging.

6. Uitsluitend wanneer de classificatie ‘Niet reizen: code rood’ door het Ministerie van Buitenlandse zaken van kracht is voor de reisbestemming van de Deelnemer, op de datum van het geplande vertrek van de Deelnemer, hebben zowel de Deelnemer als Doingoood Experience de mogelijkheid om de deelname te annuleren in welk geval Doingoood Experience de Deelnamekosten, met uitzondering van de aanbetaling, zal restitueren. Dit geldt uitsluitend voor nog niet afgereisde Deelnemers. Doingoood Experience aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voor de Deelnemer voortvloeit uit van een dergelijke annulering

Artikel 8. Verantwoordelijkheden Doingoood Experience

1. Alle onderdelen van het Programma zoals transport, bemiddeling, accommodatie, trainingen en andere diensten worden door Doingoood Experience uitsluitend aangeboden als handelsagent ex. art. 7:428 lid 1 BW.

2. Doingoood Experience verstrekt aan Deelnemer voor vertrek informatie over het land waar naartoe gereisd wordt omtrent cultuur, gebruiken, veiligheid en gezondheid. Informatie wordt naar beste inzicht en in goed vertrouwen gegeven. Doingoood Experience aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verstrekken van onjuiste informatie hierover. 

Artikel 9. Verantwoordelijkheden Deelnemer

1. Deelnemer draagt zelf zorg voor het verkrijgen van actuele informatie over verzekeringen, gezondheid, veiligheid, vaccinaties, malaria preventie, paspoorten en visa. Informatie hierover wordt door Doingoood Experience naar beste inzicht en in goed vertrouwen verstrekt. Doingoood Experience aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie hierover.

2. Deelnemer verplicht zich tot het afsluiten van een voldoende reisverzekering met betrekking tot de risico’s die een reis en verblijf op de bestemming met zich meebrengt. Hierin dient ten minste te zijn begrepen dekking ter zake ziektekosten, repatriëring, annulering, ongevallen, aansprakelijkheid, eventueel Flying Doctors services en diefstal. Alle kosten welke voortvloeien uit de omstandigheid dat de Deelnemer niet of niet voldoende verzekerd blijkt, komen voor rekening en risico van de Deelnemer.

3. Deelnemer verplicht zich tot het tijdig verkrijgen van alle benodigde, door Thuisvaccinatie.nl of vergelijkbare leverancier geadviseerde vaccinaties, inclusief malaria preventie (indien van toepassing voor het betreffende land).

4. Deelnemer zorgt zelf voor een geldig paspoort, welke een geldigheid heeft tot minimaal twaalf (12) maanden na de geplande terugkeer datum.

5. Deelnemer draagt zelf zorg voor het verkrijgen en bekostigen van de benodigde visa.

6. Het is Deelnemer niet toegestaan om op enig moment buiten Doingoood Experience om gebruik te maken van contacten die tot stand gekomen zijn door voorgenomen deelname en/of deelname aan een Programma van Doingoood Experience, daaronder mede begrepen eventuele Partnerorganisaties.

7. Deelnemer toont een respectvolle houding naar de lokale cultuur, religie en leefgewoonten op hun bestemming en onthouden zich van enig commentaar dat kan worden opgevat als racistisch, seksistisch of anderszins kwetsend of aanstootgevend.

8. Deelnemer wordt geacht zich te allen tijden behoorlijk te kleden, spreken en te gedragen en zich te houden aan de lokaal geldende gebruiken, regels en wetten.

9. Het is Deelnemer niet toegestaan om bezoekers, zijnde niet–deelnemers aan programma’s van Doingoood Experience, uit te nodigen voor bezoek of verblijf in de accommodatie(s) waar Deelnemer gehuisvest is.

10. Deelnemer wordt te allen tijden geacht om, gedurende de periode waarin de overeenkomst met Doingoood Experience van toepassing is, de nacht door te brengen in de door Doingoood Experience aangewezen accommodatie(s). Verblijf bij de lokale bevolking of in een anderszins externe accommodatie is niet toegestaan zonder vooraf overleg met en expliciete toestemming van de lokale medewerker, Partnerorganisatie of anderszins vertegenwoordiger die in het buitenland bevoegd is te handelen namens Doingoood Experience. 

Artikel 10. Accommodatie

1. Aan het verblijf in de accommodatie zijn bepaalde (huis)regels verbonden, waaraan de Deelnemer zich dient te houden.

2. Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de mogelijkheid dat faciliteiten zoals stromend water en elektriciteit op de bestemming niet vanzelfsprekend en/of niet voortdurend beschikbaar zijn.

3. De door Doingoood Experience aangewezen accommodatie in het Vrijwilligershuis of Gastgezin beschikt tenminste over een aparte slaapkamer voor één of meerdere Deelnemers, bedden met muskietennetten, stromend water, elektriciteit, toilet en douche. Bij een voortdurend gebrek hieraan, heeft de Deelnemer recht op een andere accommodatie.

4. Accommodaties in een Project -guesthouse zijn bijzonder eenvoudig, voorzien van enkele basisfaciliteiten en bevinden zich in de lokale community. Deze accommodaties beschikken ten minste over bedden met muskietennetten. Verdere faciliteiten en verzorging conform de omschrijving bij het betreffende project op de website van Doingoood Experience.

5. In geval van onoverkomelijke problemen tussen de Deelnemer en (leden van) het Gastgezin, het Project of het Vrijwilligershuis, spant Doingoood Experience zich redelijkerwijs in om de Deelnemer onder te brengen bij een ander Project of accommodatie. Doingoood Experience kan dit echter niet garanderen.

Artikel 11. Besluiten en aanwijzingen van Doingoood Experience en Partnerorganisaties

1. Deelnemer aanvaardt besluiten die genomen worden door medewerkers van Doingoood Experience, haar Partnerorganisaties en/of haar vertegenwoordigers in het buitenland. Dit houdt onder meer in dat de Deelnemer: a. zich conform de besluiten en richtlijnen van voormelde personen en organisaties dient te gedragen; b. zich conform de besluiten en richtlijnen van voormelde personen en organisaties dient te gedragen met betrekking tot maximale waarborging van de eigen veiligheid en de veiligheid van andere Deelnemers; c. de aanwijzingen van voormelde personen en organisaties dienen te worden opgevolgd, mits deze binnen het kader van het Project vallen.

Artikel 12. Beperking van aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Doingoood Experience beperkt zich uitsluitend tot de correcte uitvoering van de onderdelen van het Programma waaraan de Deelnemer deelneemt en waartoe Doingoood Experience met de Deelnemer een overeenkomst heeft gesloten. De Deelnemer verklaart zich ervan bewust te zijn dat het reizen en verblijven in het buitenland bepaalde risico’s met zich meebrengt.

2. Doingoood Experience verstrekt voor vertrek aan Deelnemer informatie over maatregelen om de persoonlijke veiligheid en gezondheid van de Deelnemer te waarborgen. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het daadwerkelijk nemen van voldoende maatregelen ter bevordering van de eigen gezondheid en veiligheid.

3. Doingoood Experience sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, daaronder mede begrepen letselschade, schade wegens overlijden en geestelijke schade, welke voortvloeit uit deelname aan een Programma (of enig onderdeel daarvan) van Doingoood Experience en haar Partnerorganisaties.

4. De Deelnemer vrijwaart Doingoood Experience, haar medewerkers en haar Partnerorganisaties voor alle aanspraken ter zake schade welke de Deelnemer of een derde lijdt als gevolg van deelname van de Deelnemer aan een Programma van Doingoood Experience.

Artikel 13. Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of de handelswijze van Doingoood Experience dienen te allen tijde eerst aan de lokale vertegenwoordiger van Doingoood Experience te worden voorgelegd. De Deelnemer dient de lokale vertegenwoordiger een redelijke gelegenheid te bieden om de klacht te onderzoeken en indien gegrond bevonden te herstellen.

2. Indien de ingediende klacht naar de mening van de Deelnemer onvoldoende of niet tijdig wordt afgehandeld, zal de Deelnemer Doingoood Experience daarover schriftelijk en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na terugkomst informeren.

3. Slechts indien en voor zover de Deelnemer de klacht tijdig en op de juiste wijze heeft ingediend, beoordeelt Doingoood Experience of de klacht gegrond is en op welke wijze de klacht zal worden afgehandeld.

Artikel 14. Ontbinding van de overeenkomst

1. Doingoood Experience behoudt zich het recht voor de overeenkomst met de Deelnemer te ontbinden in geval de Deelnemer: a. ontoelaatbare overlast verzaakt; b. algemeen geldende huisregels in het Project, het Gastgezin of het Vrijwilligershuis negeert; c. handelt in strijd met de (lokale) wet- of regelgeving. Doingoood Experience aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voor de Deelnemer voortvloeit uit de ontbinding door Doingoood Experience.

2. In geval van ontbinding van de overeenkomst, heeft de Deelnemer niet langer recht op accommodatie, maaltijden, begeleiding of overige diensten van Doingoood Experience en zal de deelname van de Deelnemer aan het Programma worden beëindigd.

Artikel 15. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan binnenlandse onlusten, oorlog, staking, natuurrampen, brand of overstromingen.

2. In het geval dat Doingoood Experience door overmacht niet in staat is tot nakoming van verplichtingen, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, zonder verplichting tot schadevergoeding.

3. In het geval dat Doingoood Experience door zijn leveranciers en/of partners, ongeacht de reden daartoe, niet tot nakoming van verplichtingen in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Doingoood Experience kan worden verwacht, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, zonder verplichting tot schadevergoeding. Indien mogelijk zal Doingoood Experience een voorstel voor een gelijkwaardig alternatief doen.

4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Doingoood Experience opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Doingoood Experience niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 16. Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Door de Deelnemer aan Doingoood Experience verstrekte (persoons)gegevens worden in overeenstemming met de wet, de toepasselijke gedragscode(s) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

3. Door Doingoood Experience verzamelde en verwerkte (persoons)gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van een tussen Doingoood Experience en de Deelnemer gesloten overeenkomst of indien Doingoood Experience volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is om vertrouwelijke informatie aan een derde (instantie) te verstrekken en Doingoood Experience zich daarbij niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, in welk geval Doingoood Experience niet verplicht is tot schadevergoeding of schadeloosstelling jegens de Deelnemer.

4. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan in ieder geval, maar niet uitsluitend verstaan de medische geschiedenis, HIV/Aids status, persoonlijke gegevens en bedrijfsgevoelige informatie, alsmede de namen, foto’s, dossiers, informatie over achtergronden en/of gezondheidstoestand van de Deelnemer en de doelgroep(en) van het betreffende Project.

5. Het delen van vertrouwelijke en/of privacy gevoelige informatie is op geen enkele wijze toegestaan. Hieronder tevens inbegrepen het delen van informatie via internet, sociale media, reisverslagen, blogs en e-mail.

6. Deelnemer conformeert zich aan de geldende Social Media Gedragscode van Doingoood Experience; omwille van de waarborging van de privacy van begunstigden bij het Project en het algemeen respect voor de lokale bevolking en hun culturele normen.

Artikel 17. Toepasselijk recht, forumkeuze en vindplaats

1. Op alle door Doingoood Experience gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Doingoood Experience, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Doingoood Experience met de Deelnemer kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

3. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda. Voor eventuele vragen over deze Algemene Voorwaarden, kan je contact met Doingoood Experience opnemen.